วิธีการใช้งานระบบตรวจสอบสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์
 
 
 
  ช่อง รหัสประจำตัวประชาชน ให้กรอก เลขตามบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  ช่อง รหัสสมาชิกสหกรณ์ ให้กรอกเลขที่สมาชิก จำนวน 6 หลัก ให้เติมเลข0ให้เต็ม 6 หลัก เช่น เลขสมาชิก XX ให้ใส่ 0000XX หรือเลขสมาชิก XXX ให้ใส่ 000XXX
  เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ กดปุ่ม เข้าสู่ระบบตรวจสอบ