นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 946417  คน

  Untitled Document

การให้บริการเงินกู้

1.  ประเภทการเงินกู้
1.1  เงินกู้สามัญ อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 120 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท งวดผ่อนชำระ 260 งวด (ผ่อนชำระ 12
       งวดสามารถรีกู้ได้)
1.2  เงินกู้สามัญ (ข้าราชการบำนาญ)  อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท งวดผ่อนชำระ  200 งวด
     (ผ่อนชำระ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
1.3  เงินกู้สามัญนักเรียนทุน อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 84 งวด (ผ่อนชำระ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
1.4  เงินกู้เพื่อการศึกษา  อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 130 % ของค่าเล่าเรียน  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท งวดผ่อนชำระ  72  งวด
1.5  เงินกู้สามัญ สมาชิกสมทบ 18 ตำแหน่ง และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
       อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้  20  เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 200,000  บาท ผ่อนชำระ 60 งวด  (ผ่อนชำระ 12 งวด สามารถรีกู้ได้)
1.6  เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบ)  อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้  10 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระ 24 งวด  (ผ่อนชำระ 12 งวด
      สามารถรีกู้ได้)
1.7  เงินกู้พิเศษ  อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน  65 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท งวดผ่อนชำระ  240 งวด(ผ่อนชำระ 12 งวด
      สามารถรีกู้ได้)
1.8 เงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ  กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่ง 156 งวด กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท(ไม่ต้องเป็น สสธท.สามารถกู้ได้)
       ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) หรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ กรณีกู้ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
       - กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
       - กรณีกู้  100,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
       - กรณีกู้  200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
       - กรณีกู้  300,001 - 500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
       - กรณีกู้  500,001 - 600,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
       - กรณีกู้  600,001 - 1,000,000บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน

1.9 เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก  กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่ง 300 งวด สมาชิกที่กู้ต้องเป็นสมาชิก (สสธท.) และ ฌกส. สหกรณ์ 

       - กรณีกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
       - กรณีกู้  300,001 บาท ขึ้นไป  ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน

1.10  เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสามัญ/บำนาญ) อายุสมาชิก แรกเข้า  กู้ได้ไม่เกิน  5 เท่าของเงินเดือน  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท งวดผ่อนชำระ  12 งวด

1.11  เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (สมาชิกสมทบ) อายุสมาชิก แรกเข้า  กู้ได้ไม่เกิน  1 เท่าของเงินเดือน  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท งวดผ่อนชำระ  4  งวด

1.12  เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว  อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน  10 เท่าของเงินเดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท (140 % ของค่าเล่าเรียน)
         งวดผ่อนชำระ  24 งวด
1.13 เงินกู้เพื่อชำระค่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อชำระค่า สสธท. และ สส.ชสอ. สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินจำนวนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าที่
       จะต้องส่งให้กับ (สสธท.) และ (สส.ชสอ.) เท่านั้น เมื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว สมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
       ผ่อนชำระ 12 งวด

1.14 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ส่ง 240 งวด ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสธท(ล้านที่1) และ กสธท(ล้านที่2)

       - กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน
       - กรณีกู้  200,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
       - กรณีกู้  500,001 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  800,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
       - กรณีกู้  800,001 - 1,200,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
       - กรณีกู้  1,200,001 - 1,500,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
       - กรณีกู้  1,500,001- 1,8000,000 บาท ขึ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6 คน

 

 

 


   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์