นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 810983  คน

  ข่าวทั้งหมด แบบฟอร์ม สหกรณ์
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      แบบฟอร์มรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 2018-02-05
      แบบฟอร์มสมัคร กสธท.(ล้านที่2) 2017-12-06
      แบบฟอร์มสมัคร สสธท. 2017-12-07
      แบบฟอร์มลาออก ฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์(ฌกส) 2017-08-23
      แบบฟอร์มสมัครสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด(ฌกส) 2017-04-20
      แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน 2017-04-19
      หนังสือมอบอำนาจ 2017-03-28
      แบบฟอร์มซื้อหุ้นเพิ่ม 2017-03-24
      แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2017-03-24
      แบบฟอร์มขอส่งเงินต้นสามัญเพิ่ม 2017-03-24
      แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินหุ้นรายเดือน 2017-03-24
      แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 2017-03-24
      แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ 2017-03-24
      แบบฟอร์มใบสมัครสามัญสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ 2017-03-24
      แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 2017-03-24
      แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก (สสธท.) 2016-12-13
      ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์(ฌกส) 2016-09-20
      แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธท. 2016-07-28
      แบบฟอร์มขอรับเงิน สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ (กรณีเสียชีวิต) 2018-02-07
      แบบฟอร์มแต่งงานนาน 10 ปี ไม่มีบุตร 2014-07-08
      แบบฟอร์มทุนสวัสดิการ คลอดบุตร,สมรส,บิดา-มารดาเสียชีวิต,บวช 2017-03-24
      แบบฟอร์มใบลาออกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด 2014-07-08
      แบบฟอร์มโสด 2014-07-08
      แบบฟอร์มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 2014-07-08
      หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนอีก (สมัครสมาชิกใหม่) 2014-07-08
   
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์