นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 950735  คน

  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-02-05
   เรื่อง : ผลการเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2561 ดำเนินการชุดที่ 26/2561
       รายละเอียด : ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561ณ โรงแรมริมปาว และได้จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26/2561 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 และ ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2544 หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 58 โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  download เอกสารแนบ
 
    Board_26_2561.pdf    ขนาดไฟล์ 488131  kbyte
   
 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์