นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 810990  คน

  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2018-02-07
   เรื่อง : แบบฟอร์มขอรับเงิน สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ (กรณีเสียชีวิต)
       รายละเอียด : ** ให้ผู้บังคับบัญชารับรองการเสียชีวิตเอกสารประกอบการขอรับเงิน 1. สำเนา ใบมรณบัตร (ที่มีคำรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น) จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม (ที่ประทับตาย) จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนผู้ถึงแก่กรรม จำนวน 2 ฉบับ4. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงิน จำนวน 2 ฉบับ 5. ใบมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบฉันทะ จำนวน 2 ฉบับ 7. สำเนา ทะเบียนสมรส ของผู้ถึงแก่กรรม / ผู้ขอรับเงิน / ผู้มอบฉันทะ จำนวน 2ฉบับ
  download เอกสารแนบ
 
    Form_sapanaGit.pdf    ขนาดไฟล์ 120819  kbyte
   
 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์