นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 946428  คน

  Untitled Document

ประวัติความเป็นมา
          
     เปิดการดำเนินการครั้งแรกเมื่อ   พ.ศ. 2536 โดยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ. 2511 ตามใบอนุญาตเลขที่ อ.007336เมื่อวันที่ 10พฤษภาคม2536เมื่อเริ่มแรกมีสมาชิก900คนมีทุนดำเนินการ 2,163,950.00 บาทโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ และให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้จ่ายเมื่อมีเหตุจำเป็น  โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

วิสัยทัศน์
“สหกรณ์มั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ”

พันธกิจ
1. เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง
2. บริหารโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
3. บริการเป็นเลิศ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์