นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
ประธานกรรมการ
 

ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิก

 
  รหัสประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิกสหกรณ์ หรือ
รหัสผ่านของท่าน
 
 
  วิธีเข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ
 
 
 
    หน้าแรก
    ประวัติสหกรณ์
    กรรมการดำเนินงานชุดที่ 26/2561
    เจ้าหน้าที่
    แผนที่ติดต่อ
  ประกาศของสหกรณ์ฯ
  หน่วยงานอื่น ๆ
    สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    สส.ชสอ
    สสธท.
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
    กระทรวงสาธารณสุข
    เว็บบอร์ด สมาชิกสหกรณ์
    เกี่ยวกับสมาชิก
     ตารางประมาณการชำระหนี้เงินกู้
     ตัวอย่างประกันเงินกู้สามัญ
    ตารางหลักเกณฑ์การกู้เงิน
    บริการให้กู้
    ข้อควรรู้ของสมาชิก
      จำนวนผู้ใช้งาน 946422  คน

  Untitled Document

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดและ ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบสมัคร
2. คณะกรรมการดำเนินการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัคร
3. ความเป็นสมาชิกเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับค่าหุ้นตามข้อกำหนดของสหกรณ์แล้ว

คุณสมบัติของสมาชิก
1.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. เป็นข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือข้าราชการบำนาญซึ่งรับเงินบำนาญที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3.  เป็นผู้มีความประพฤติดีและนิสัยดีงาม
4. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5.  มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
6.  มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

สิทธิของสมาชิก
1.  สิทธิในการเข้าประชุมใหญ่ เสนอญัตติ  แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน
2. สิทธิในการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
3. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
4. สิทธิที่จะได้รับหรือใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นและหรือเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ
6. สิทธิที่จะเข้าชื่อกับเพื่อนสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
7. สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก
1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
2.  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3.  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4.  มีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ์
5.  บำรุงรักษาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ.


1. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี

          สหกรณ์ฯ. จะจ่ายเงินปันผล เฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเมื่อสิ้นปีทางบัญชีและจัดสรรให้แก่สมาชิก
          ตามสัดส่วนธุรกิจที่สมาชิกทำไว้กับสหกรณ์ระหว่างปีบัญชี
2. เงินทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกของ  สหกรณ์ฯ.
          -  ทุนละ  500  บาท
3.  เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต ได้รับตามอายุการเป็นสมาชิกและไม่เกิน 15,000 บาท

4. เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว จำนวนเงิน  1,000  บาท  ได้แก่  สมาชิกสมรส, สมาชิกคลอดบุตร/คู่สมรสคลอดบุตร,  ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต,

       อุบัติภัย, คนโสด 40  ปีขึ้นไป, แต่งงานนาน 10 ปี ไม่เคยมีบุตร, อุปสมบท
      สวัสดิการข้าราชการเกษียณอายุ
                - เป็นสมาชิกในสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้จ่ายเงินสวัสดิการ 1,500 บาท
                - เป็นสมาชิกในสหกรณ์ ปีที่ 5 ขึ้นไป ให้จ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มปีละ 300 บาท แต่ถ้าเกิน 6 เดือนถือว่าเป็น 1 ปี
     - สวัสดิการสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุครบรอบวันเกิด
จ่าย สวัสดิการ 500 บาท ต่อปี   เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไปน้อยกว่า 5 ปี ติดต่อกันนับจากครั้งหลังสุดที่สมัคร เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ถึง ณ วันสิ้นปีบัญชี

5. การประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิก
                สหกรณ์ฯ  เป็นผู้ซื้อกรมธรรม์คุ้มครองกับบริษัทประกันชีวิตให้แก่สมาชิกทุกราย (ยกเว้นอายุ >80 ปี) โดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับสมาชิกกรณีเสียชีวิต ดังนี้

  1. กรณีเสียชีวิตที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ  ได้รับค่า สินไหมทดแทน 
  • จำนวนเงิน 120,000 บาท
  1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ได้รับค่า สินไหมทดแทน 
  • จำนวนเงิน 240,000 บาท
   
.@.
...................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด
442 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-873666 , 043-873667  โทรสาร : 043-873668 Line ID: klscoop
Email : pongsakon0126@gmil.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์